Onze organisatiestructuur

We zijn een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning. Noordwest-Holland is ons werkgebied. De verschillende regio’s in Noordwest-Holland zijn: Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland, IJmond en Zuid-Kennemerland. In iedere regio werkt een team van professionals onder leiding van een regiomanager.  

Het bestuur en het managementteam zorgen ervoor dat we werken volgens het strategisch kader dat we hebben opgesteld. 

Adviesraad MEE & de Wering 

De adviesraad komt op voor wat goed is voor klanten van MEE & de Wering. De raad geeft advies over allerlei onderwerpen die gaan over de kwaliteit van de ondersteuning, de hulp en de dienstverlening die MEE & de Wering geeft. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Onder andere aan de bestuurder. 

Raad van Toezicht 

Onze Raad van Toezicht controleert of wij ons werk goed doen. Dit doen zij op aanvraag van ons, maar ook zonder dat we erom vragen. Om deze controle goed te doen hebben ze een plan opgesteld: ‘Visie op toezicht’. De Raad van Toezicht werkt volgens de principes  ‘governance code’ sociaal werk en is ook lid van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en welzijn (NVTZ) 

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende mensen: 

  • Christel Portegies – Voorzitter  
  • Stephan Deen 
  • Dorien Graas 
  • Jaap Purmer 
  • Edwin Levels  

Wil je meer weten over onze Raad van Toezicht? Bekijk dan hier het register. 

Onderdeel van MEE NL

MEE & de Wering werkt samen met MEE NL. Dit is een samenwerking van meerdere maatschappelijke organisaties, die zich inzetten voor mensen met een beperking en hun netwerk. De organisaties ondersteunen deze klanten op alle gebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Want meedoen is een mensenrecht. 

Door via MEE NL samen te werken met andere organisaties kunnen we inwoners nog meer diensten aanbieden en ons aanbod samen verder ontwikkelen. Ook kunnen we door samen te werken meer voor elkaar krijgen bij gemeentes en ministeries.  

Lid van Sociaal Werk Nederland 

Onze stichting is ook lid van Sociaal Werk Nederland (SWN). Dit is de brancheorganisatie voor sociaal werk, wat ook wel welzijnswerk en maatschappelijk werk werd genoemd. Bij de brancheorganisatie zijn 600 leden aangesloten om collectieve overeenkomsten af te kunnen sluiten en ondersteuning te krijgen bij onze werkgeversfunctie en ondernemerschap. 

Doelstelling en beleidsplan

Onze doelstelling luidt als volgt: Stichting MEE & de Wering heeft als doel bij te dragen aan het welzijn, de welzijnsbeleving en de maatschappelijk participatie van burgers, waaronder (doch niet beperkt tot) het bieden van ondersteuning aan mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden, gericht op individuele ontwikkeling en ontplooiing en de maatschappelijke participatie en integratie van mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Ons beleidsplan is vastgelegd in ons strategisch kader voor 2019-2023.  

ANBI & jaarrekeningen 

MEE & de Wering staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status geeft ons een aantal belastingvoordelen. Wij hoeven hierdoor bijvoorbeeld geen erf- of schenkbelasting te betalen wanneer we een erfenis of schenking ontvangen die wij inzetten voor het algemeen belang. Verdere informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst.  

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording van onze ANBI-status delen we graag onze jaarrekeningen: