Jouw privacy en rechten

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom gaan we netjes om met jouw persoonlijke gegevens. Ook heb je het recht om (een deel van de) gegevens aan te laten passen of beschermen.

Jouw persoonsgegevens 

In de wet staat beschreven hoe we met jouw persoonlijke gegevens om moeten gaan. Dit wordt de AVG genoemd, wat een afkorting is voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

De persoonlijke gegevens waar we het over hebben is alle informatie die terug te leiden is naar jou als persoon. Bijvoorbeeld je naam, adres of telefoonnummer. Deze gegevens hebben we nodig om je goed te kunnen helpen en bewaren we in jouw persoonlijke dossier. Dit dossier zijn we verplicht te maken voor elke inwoner die een of meerdere vragen aan MEE & de Wering stelt. Als we om een andere reden jouw persoonsgegevens denken nodig te hebben, dan zullen we daarvoor altijd apart jouw toestemming vragen. 

Regels om jouw privacy te beschermen 

Om jouw privacy te beschermen houden we ons aan de volgende regels:  

Als MEE & de Wering zijn we verplicht jou te informeren hoe we met jouw gegevens omgaan en wat jouw rechten zijn. De wet is veel uitgebreider dan we je hier kunnen uitleggen. De belangrijkste regels hebben we voor jou op een rijtje gezet. In ingewikkelde situaties zal een medewerker van MEE & de Wering voor je nagaan welke wettelijke voorschriften in jouw situatie gelden.

De MEE & de Wering-medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht.

Soms is het nodig dat we gegevens van jou naar een andere instantie sturen, bijvoorbeeld om jou ergens aan te melden of om een indicatie voor je aan te vragen. We mogen jouw persoonsgegevens niet aan anderen geven zonder dat je ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft. In dat geval zal de medewerker je vragen een machtiging te ondertekenen waarin je die toestemming aan ons geeft. Overigens mogen andere instanties ook niet zonder jouw toestemming persoonsgegevens aan ons verstrekken. Als dat nodig is, zullen we je vragen om toestemming te geven aan de instantie waarvan we jouw gegevens nodig hebben.

In heel uitzonderlijke situaties kan MEE & de Wering zonder jouw toestemming toch je persoonsgegevens aan anderen geven. Dit is bijvoorbeeld het geval als er het vermoeden is van kindermishandeling, incest of huiselijk geweld. Dan kunnen we bijvoorbeeld contact opnemen met Veilig Thuis
In dergelijke situaties mag MEE & de Wering het belang van het slachtoffer voor laten gaan op de bescherming van privacy. MEE & de Wering moet dan wel in het dossier aangeven welke redenen er waren om zonder toestemming gegevens aan anderen te geven.

Indien de medewerker van MEE & de Wering zich zorgen maakt over een jongere (tot 23 jaar), kunnen we een registratie doen in een landelijke digitale lijst. Deze lijst wordt de ‘verwijsindex’ genoemd. Dat is belangrijk, want als iemand van een andere organisatie ook zorgen heeft over de jongere, dan brengt de verwijsindex ons bij elkaar. Gezamenlijk kunnen we dan bespreken hoe we de jongere het beste kunnen helpen. Registratie in de verwijsindex kan zonder jouw toestemming plaatsvinden. Uitgangspunt is om dit in overeenstemming te laten plaatsvinden. Voor meer informatie www.verwijsindex.tv/ouders.

Als we met jou in gesprek gaan en we moeten vertrouwelijke of persoonlijke gegevens met jou delen, dan doen we dat via een persoonlijk gesprek, via de telefoon, per brief, per e-mail, of per beeldbelgesprek via Microsoft Teams.

Whatsapp gebruiken we alleen voor korte boodschappen, zoals het verzetten van een afspraak of om te controleren of je een bepaald document ontvangen hebt.

Dit doen we omdat Whatsapp niet 100% veilig is. We weten niet wat de eigenaar van Whatsapp met de gegevens in de apps doet. Bij het delen van je persoonsgegevens via Whatsapp loop je het risico dat je privégegevens gelekt worden.

Jouw rechten als cliënt:

Je hebt de volgende rechten over jouw dossier: 

Heb je een vraag? Of wil je iets veranderen?

Heb je vragen over hoe we met jouw gegevens omgaan of welke rechten je hebt? Dan kan je mailen naar de Functionaris Gegevensbescherming: 

Wil je jouw dossier inzien? Of wil je iets aanvullen, aanpassen, beschermen of verwijderen? Dan kan je dit per brief of mail laten weten aan de medewerker waar je contact mee hebt. We reageren binnen één maand op jouw verzoek. Bij ingewikkelde zaken kan dit wat langer zijn, maximaal 3 maanden. Als het nodig is vragen we eerst nog om jouw identiteitsbewijs te laten zien.